Protokoł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 26 listopada 2019 roku

W posiedzeniu uczestniczyli :

1. Radosław Ziółkowski – Przewodniczący komisji.

2. Mirosław Dynakowski – członek komisji ,

3. Renata Mańska – – „ -,

4. Mariusz Przybyszewski – – „ -.

oraz Wójt , Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy .

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na X sesję Rady Gminy.

2. Analiza wykonanych niektórych inwestycji.

3. Sprawy różne.

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:

a/ o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2019,

b/ zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2035,

c/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie,

d/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wielgie,

e/ obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Wielgie.

Omówione projekty uchwał przez Skarbnika Gminy i udzieleniu wyjaśnień na zapytania zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia na obrady X sesji Rady Gminy.

Ad. 2

Członkowie komisji zapoznali się z dokumentacją dotyczącą wykonanych inwestycji w 2019 roku, do omówionych i zrealizowanych zadań uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

W sprawach różnych omawiano sprawę opłat za odbiór odpadów komunalnych, które w przyszłym roku zostaną podwyższone, ponieważ system w 100% się nie bilansuje.

Dyskutowano także na temat dostaw gruzu na drogi gruntowe. Wyjaśnień udzielał Pan Wójt na zapytania Radnych.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji :Radosław Ziółkowski

Protokołowała : Grażyna Wyszyńska

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian