Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 03 grudnia 2019 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli :

1. Paulina Trokowska – Przewodnicząca komisji,

2. Julia Markowska – członek komisji

3. Marek Kowalski – – „ -,

4. Sebastian Pikus – – „ -,

5. Katarzyna Piątkowska – – „ -.

oraz Wójt Gminy,Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektu budżetu gminy na 2020 rok.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Skarbnik Gminy omówił projekt budżetu gminy na 2020 rok.

Zebrani członkowie komisji dokonali analizy projektu budżetu gminy na 2020 rok. Do przedstawionego projektu wyjaśnień udzielał Wójt i Skarbnik Gminy.

Po udzielonych wyjaśnieniach komisja wydała w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok opinię, która zostanie przedstawione na sesji w dniu 27 grudnia 2019 roku.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Podpisy członków komisji:
Protokołowała :Grażyna Wyszyńska

 

Informacje

Rejestr zmian