PROTOKOŁ z odbytego posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 13 grudnia 2019 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli :

1. Paulina Trokowska – Przewodnicząca komisji,

2. Julia Markowska – członek komisji

3. Marek Kowalski – – „ -,

4. Sebastian Pikus – – „ -,

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Podsumowanie pracy komisji za 2019 rok.

2. Przygotowanie planu pracy na 2020 rok.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja dokonała podsumowania pracy za 2019 rok, co będzie tematem obrad

sesji w styczniu 2020 roku./Sprawozdanie/

Ad.2

Członkowie komisji omówili zadania, które planują zrealizować w 2020 roku.

Plan pracy komisji na 2020 rok, który zostanie zatwierdzony na najbliższej sesji 27 grudnia 2019 roku.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.
Protokołowała :Grażyna Wyszyńska

Podpisy członków komisji:

Informacje

Rejestr zmian