Protokoł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 26 listopada 2019 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Sebastian Pikus – przewodniczący komisji,

2. Franciszek Jankowski – członek komisji,

3. Marcin Pilarski – – „ -.

4. Mariusz Złakowski – – „ -.

oraz Wójt , Skarbnik Gminy, Kier.Ref.Rozw.Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy .

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na X sesję Rady Gminy.

2. Kontrola OSP na terenie gminy.

3. Analiza wydatków na OSP w gminie

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na najbliższą

sesję w sprawach:

– o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok,

– zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2035,

– określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków.

– w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

– wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgie w latach 2019 – 2023

Omówione projekty uchwał komisja zaopiniowała pozytywnie celem przedstawienia na najbliższej sesji Rady Gminy.

Ad. 2

Komisja wyjechała w teren w celu sprawdzenia działalności jednostek OSP na

terenie gminy.

Po sprawdzeniu i przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami

poszczególnych jednostek stwierdzono następujące problemy:

1. Uszkodzony parkiet w Zadusznikach, co negatywnie wpływa na odbywające

się zajęcia wychowania fizycznego co zagraża bezpieczeństwu ćwiczącym

dzieciom. Sołectwo z funduszu sołeckiego przeznaczyło na ten cel 4 000 zł.,

natomiast druhowie OSP zadeklarowali pomoc przy prowadzonym remoncie.

2. Druhowie z Wielgiego zgłosił uwagę na coraz mniejszą powierzchnię

garażową / sprzętu przybywa i nie ma miejsca na jego

przechowanie/,zaproponowali wybudowanie wiaty na sprzęt za remizą.

3. Strażacy z terenu całej gminy zgłaszają niepokój w zakresie funkcjonowania

hydrantów / część uszkodzona lub w ogóle nie działają/.Firma obsługująca

wodociągi w gminie winna doprowadzić hydranty do stanu używalności.

Ad.3

Komisja dokonała również analizy wydatków na OSP w gminie.

Po zapoznaniu się ze szczegółowymi wydatkami na te zadania uwag nie

zgłoszono. Szczegółowa informacje stanowi załącznik do niniejszego

protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji : Sebastian Pikus

Protokołowała :   Grażyna Wyszyńska

 

Informacje

Rejestr zmian