Protokoł z odbytego posiedzenia komisji skarg,wniosków i petycji w dniu 03 grudnia 2018 roku

W posiedzeniu uczestniczyli :

1. Marek Kowalski – Przewodniczący komisji.

2. Radosław Ziółkowski – członek komisji ,

oraz Wójt , Skarbnik Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektu budżetu Gminy na 2020 rok.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Skarbnik Gminy omówił projekt budżetu gminy na 2020 rok.

Zebrani członkowie komisji dokonali analizy projektu budżetu gminy na 2020 rok. Do przedstawionego projektu wyjaśnień udzielał Wójt i Skarbnik Gminy.

Po udzielonych wyjaśnieniach komisja wydała w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok opinię, która zostanie przedstawiona na sesji w dniu 27 grudnia 2019 roku.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji :Marek Kowalski

Protokołowała :Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian