Protokoł z posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 19 kwietnia 2019 roku

W posiedzeniu uczestniczyli :

1. Paulina Trokowska – Przewodnicząca komisji,

2. Julia Markowska – członek komisji

3. Marek Kowalski – – „ -,

4. Katarzyna Piątkowska – – „ -,

5. Sebastian Pikus – – „ -.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Opinia w sprawie realizacji budżetu gminy 2018 – absolutorium dla Wójta Gminy.

Ad. 1

Członkowie komisji rozpatrzyli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Następnie zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, wysłuchali wyjaśnień Skarbnika i Wójta Gminy i podjęli uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wielgie za 2018 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokołowała :Grażyna Wyszyńska

Podpisy członków komisji:
………………………………………

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

………………………………………

Informacje

Rejestr zmian