Protokoł z posiedzenia komisji samorządu,prawa i porządku publicznego

z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego

w dniu 25 września 2018 roku.
W posiedzeniu uczestniczyli:

 

1. Sebastian Pikus – przewodniczący komisji,

2. Franciszek Jankowski – członek komisji,

3. Jan Wiśniewski – – „ -,

4. Bożena Karbowska – – „ -.

 

oraz Wójt , Skarbnik Gminy,Przewodnicząca Rady i członkowie pozostałych stałych komisji Rady Gminy.

 

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

 

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

 

1. Omówienie projektów uchwał na XLIX sesję Rady Gminy.

2. Kontrola Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy i analiza wydatków na ich działalność.

3. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

 

Radni dokonali analizy przygotowanych projektów uchwał na XLIX sesję

w sprawach:

 

a/ Nr XLIX/299/2018 w sprawie o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2018,

 

b/ Nr XLIX/300/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/250/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2018–2030,

 

c/ Nr XLIX/301/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej w celu uregulowania przebiegu ulicy Krętej w miejscowości Wielgie,

 

d/ Nr XLIX/302/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych w celu uregulowania przebiegu ulicy Krętej w miejscowości Wielgie,

 

e/ Nr XLIX/303/2018 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wielgie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,

 

f/ Nr XLIX/304/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,

 

g/ Nr XLIX/305/2018 w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Wielgie projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Wielgie”.

 

 

Przedstawione projekty uchwał na XLIX sesję Rady Gminy komisja zaopiniowała pozytywnie.

 

Ad.2

Członkowie komisji wyjechali w teren i skontrolowali jednostki OSP w Wielgie, Tupadłach, Zakrzewie. Wyjaśnień na zapytania Radnych udzielali Prezesi poszczególnych jednostek.

Dokonali również analizy wydatków na ich działalność, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3

W sprawach różnych analizowano sprawy:

 

1. Wydania książki „ Dzieje Gminy Wielgie”.

2. Statutu gminy Wielgie proponowano, aby opracowała go nowa Rada.

3. Dyskusja w sprawie wielu nieprawidłowości przy szacowaniu szkód dotyczących suszy.

 

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

 

Protokołowała : Przewodniczący komisji :
Grażyna Wyszyńska Sebastian Pikus

 

Informacje

Rejestr zmian