Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.

  • Wydział Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.
  • Termin załatwienia 3 dni od daty złożenia reklamacji.
  • Osoba kontaktowa Milena Samorek
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Parter, pokój nr 6
   w godzinach od 730 do 1530, tel. 054 289 73 80 wew. 42.
  • Telefon kontaktowy 054 289 73 80 wew. 42.
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Parter, pokój nr 6 w godzinach od 730 do 1530, tel. 054 289 73 80 wew. 42.
  • Wymagane dokumenty Zgłoszenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców (pisemnie lub ustnie do protokołu).
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację może wnieść skargę za pośrednictwem Wójta do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   1. Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek każdego, do wglądu w Urzędzie Gminy.

   2. Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:

   a. pominięcia wyborcy w rejestrze,

   b. wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,

   c. niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,

   d. ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 31 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

   2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z dnia 31 stycznia 2011 r. Nr 147, poz. 881)

   3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian