Sporządzenie aktu małżeństwa

Ślub cywilny można wziąć w każdym urzędzie w całej Polsce.

Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (2 egzemplarze) oraz formularz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego (3 egzemplarze).

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżenstwa, zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest na miejscu
  • Osoba kontaktowa Maria Drużyńska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie
   Urząd Stanu Cywilnego,
   ul. Starowiejska 8,
   pokój 7
  • Telefon kontaktowy 54 289 73 80 wew. 43
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie
   Urząd Stanu Cywilnego,
   ul. Starowiejska 8,
   pokój 7
  • Wymagane dokumenty Dowody osobiste osób chcących zawrzeć związek
  • Opłaty 1. Opłata skarbowa – 84,00 zł. 2. Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego - 1 000,00 zł 3. Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest 1 skrócony odpis zwolniony z opłaty skarbowej. 4. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami kraju - 38,00 zł. 5. Zaświadczenie o stanie cywilnym - 38,00 zł 6. Decyzja o skróceniu miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie cywilnego związku małżeńskiego - 39,00 zł.
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi
   1. Obecność obu stron jest obowiązkowa.
   2. Termin oczekiwania na ślub cywilny – 1 miesiąc i 1 dzień od daty złożenia dokumentów.
   3. Ważność zaświadczenia do ślubu wyznaniowego – 6 miesięcy od daty złożenia dokumentów.
   4. Ważność zaświadczenia stwierdzającego o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju – 6 miesięcy od daty złożenia dokumentów.
   5. W przypadku ślubu wyznaniowego należy odebrać 1 bezpłatny odpis aktu małżeństwa, po 7 dniach od daty ślubu.

    

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741 ze zm.).
   2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2015.583).
   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628 ze zm.)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian