Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego)

1. Testament allograficzny jest formą testamentu zwykłego, która polega na tym, że Spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

2. Ustne oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole (sporządzonym maszynowo lub odręcznie) z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, odnotowuje się to w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu – pod taką adnotacją podpisuje się osoba urzędowa.

3. Udział dwóch świadków zapewnia spadkodawca.

4. Świadkiem testamentu allograficznego nie może być:

a. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.

b. Osoba niewidoma, głucha lub niema.

c. Osoba nie umiejąca czytać i pisać.

d. Osoba nie władająca językiem polskim.

e. Osoba skazana prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

f. Osoba, dla której przewidziana została w testamencie jakakolwiek korzyść, jak również jej małżonek, krewni lub powinowaci pierwszego lub drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

5. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób opisany w niniejszej karcie.

6. Ustalenie terminu złożenia oświadczenia może nastąpić drogą bezpośrednią (osobiście lub telefonicznie) lub poprzez formularz wniosku.

  • Wydział Sekretarz Urzędu Gminy Wielgie
  • Termin załatwienia W terminie uzgodnionym z Wnioskodawcą, najpóźniej w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, następuje spisanie i podpisanie protokołu na okoliczność sporządzenia testamentu allograficznego.
  • Osoba kontaktowa Krzysztof Kalka
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie pok. 16 w dniach: pon – pt
  • Telefon kontaktowy 542897102 w. 31
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie pok. 16 w dniach: pon – pt
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony formularz wniosku.
   2. Dokumenty wymagane w dniu składania oświadczenia:
   a. Dowód osobisty spadkodawcy.
   b. Dowody osobiste świadków.
   c. Dowód dokonania (uiszczenia) opłaty za sporządzenie testamentu allograficznego.
  • Opłaty 1. Opłata skarbowa za sporządzenie testamentu alograficznego - 22 PLN. 2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. 3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania oświadczenia.
  • Tryb odwoławczy 1. Tryb odwoławczy nie występuje. 2. Zagadnienia sporządzenia testamentów, ich zmiany, odwoływania i unieważniania regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian