Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie przestrzenne Szczegóły
Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa Ochrony Środowiska i Rolnictwa Szczegóły
Zgłoszenie urodzenia dziecka/sporządzenie aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów Ochrony Środowiska i Rolnictwa Szczegóły
Sporządzenie aktu zgonu Urzad Stanu Cywilnego Szczegóły
Sporządzenie aktu małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Rejestracja działalności gospodarczej Ewidencja Ludnści Szczegóły
UZYSKIWANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Sekretarz Urzędu Gminy Wielgie Szczegóły
POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU Sekretarz Urzędu Gminy Wielgie Szczegóły
Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego) Sekretarz Urzędu Gminy Wielgie Szczegóły
SKARGI I WNIOSKI Wydział Organizacyjny w zakresie rejestrowania i nadzorowania trybu oraz terminowości załatwienia skargi / wniosku. Komórka organizacyjna lub wydział merytoryczny wskazany przez Wójta w zakresie merytorycznego ustosunkowania się do skargi / wniosku Szczegóły
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa Szczegóły
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i posiadaniu kwalifikacji rolniczych Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa Szczegóły
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa Szczegóły
Wydawanie zezwoleń na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa Szczegóły
Przyjmowanie informacji o usuniętych wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa Szczegóły
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa Szczegóły
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa/Stanowisko ds. realizacji podatków i opłat/Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych Szczegóły
Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty skarbowej Stanowisko ds. finansowych i podatkowych Szczegóły
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ LUB INNEGO AKTU NORMATYWNEGO Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych. Szczegóły
« 1 2 3 »