Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa Szczegóły
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa/Stanowisko ds. realizacji podatków i opłat/Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych Szczegóły
Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty skarbowej Stanowisko ds. finansowych i podatkowych Szczegóły
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ LUB INNEGO AKTU NORMATYWNEGO Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych. Szczegóły
Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wielgie Inspektor ds. gospodarki odpadami Szczegóły
Wpis do rejestru działalności regulowanej po spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Inspektor ds. gospodarki odpadami Szczegóły
Złożenie /korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Inspektor ds. gospodarki odpadami Szczegóły
Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych inspektor ds wymiaru zob. pieniężnych, inspektor ds realizacji podatków i opłat Szczegóły
Określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych inspektor ds podatkowych i gospodarki odpadami Szczegóły
Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych inspektor ds wymiaru zob. pieniężnych, inspektor ds podatkowych i gospodarki odpadami Szczegóły
Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych inspektor ds wymiaru zob. pieniężnych, referent ds podatkowych i finansowych Szczegóły
Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych Inspektor ds wymiaru zob. pieniężnych, Inspektor ds podatkowych i gospodarki odpadami Szczegóły
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. Szczegóły
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. Szczegóły
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. Szczegóły
Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej. Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. Szczegóły
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. Szczegóły
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. Szczegóły
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. Szczegóły
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. Szczegóły
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej. Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. Szczegóły
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. Szczegóły
« 1 2 3 »