UCHWAŁA NR XXIX/166/2016 RADY GMINY WIELGIE z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017–2025

UCHWAŁA NR XXIX/166/2016

RADY GMINY WIELGIE
z dnia 28 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie
na lata 2017–2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zmiany: Dz. U. z 2016r. poz. 1579) Rada Gminy postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielgie na lata 2017–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, okreś­lonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania upraw­nień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załącz­niku Nr 2 do Uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Traci moc uchwała Nr XVII/84/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2016-2025 ze zmianami: Uchwała Nr XX/96/2016 Rady Gminy Wielgie z dn. 30.03.2016r., Uchwała Nr XXI/112/2016 Rady Gminy Wielgie z dn. 26.04.2016r., Uchwała Nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Wielgie z dn. 16.06.2016r., Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Wielgie z dn. 30.06.2016r., Uchwała Nr XXIV/132/2016 Rady Gminy Wielgie z dn. 20.07.2016r., Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Wielgie z dn. 30.09.2016r., Uchwała Nr XXVI/145/2016 Rady Gminy Wielgie z dn. 21.10.2016r., Uchwała Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Wielgie z dn. 25.11.2016r., Uchwała Nr XXIX/165/2016 Rady Gminy Wielgie z dn. 28.12.2016r.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy
Halina Sztypka

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian