UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ LUB INNEGO AKTU NORMATYWNEGO

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ LUB INNEGO AKTU NORMATYWNEGO

  • Wydział Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych.
  • Termin załatwienia Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Odbioru wnioskowanych informacji, bądź też decyzji umarzającej postępowanie lub odmawiającej udostępnienia informacji można dokonać: osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną, przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Śmiłowicz
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie Sekretariat Urzędu Gminy Wielgie
  • Telefon kontaktowy 542897380 w. 32
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie Sekretariat Urzędu Gminy Wielgie
  • Wymagane dokumenty Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  • Opłaty Ceny arkusza wydruku aktu normatywnego oraz innego aktu prawnego. wydruk czarno-biały jednostronny A4 – 0,20 zł wydruk czarno-biały dwustronny A4 – 0,31 zł wydruk kolorowy jednostronny A4 – 0,48 zł wydruk kolorowy dwustronny A4 – 0,89 zł kopia czarno-biała jednostronna A4 – 0,20 zł kopia czarno-biała dwustronna A4 – 0,31 zł kopia kolorowa: jednostronna A4 – 0,31 zł kopia kolorowa dwustronna A4 – 0,48 zł wydruk czarno-biały jednostronny A3 – 0,32 zł wydruk czarno-biały dwustronny A3 – 0,53 zł wydruk kolorowy jednostronny A3 – 0,90 zł wydruk kolorowy dwustronny A3 – 1,69 zł kopia czarno-biała jednostronna A3 – 0,32 zł kopia czarno-biała dwustronna A3 – 0,53 zł kopia kolorowa jednostronna A3 – 0,90 zł kopia kolorowa dwustronna A3 – 1,69 zł Nagranie płyty CD-R – 2 zł
  • Tryb odwoławczy Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że: odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni; natomiast uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
  • Uwagi

   Ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje cztery formy udostępniania tej informacji: ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej, wykładanie lub wywieszanie w miejscach ogólnie dostępnych, wstęp

   na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, udostępnianie na wniosek.

   Na wniosek jest udostępniana informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej, bez konieczności składania pisemnego wniosku. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na: ochronę informacji niejawnych, ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych, prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian