Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem

Wielgie, dn. 05.04.2019 r.

Gmina Wielgie informuje, że w dniu 17.04.2019 r. o godz. 900 odbędzie się w drodze ustnego nieograniczonego przetargu sprzedaż drzew – wiatrołomów usytuowanych w zespole dworsko-parkowym w Wielgiem.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy:
33 9550 0003 2005 0030 0054 0002 do dnia 15.04.2019 r. z dopiskiem nr przetargu
PRZETARG NR GATUNEK DRZEWA OZNACZENIE DRZEWA W TERENIE
informacja podana w załączniku
Warunki szczegółowe:
• wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia drewna. W przypadku nie wygrania przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikowi,
• wadium przepada, jeżeli oferent, który wygra przetarg odstąpił od nabycia drewna,
• należność za zakupione drewno należy uregulować w dniu przetargu tj. do dnia 17.04.2019 r. na konto bankowe nr 60 9550 0003 2005 0030 0054 0001,
• oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do usunięcia drzewa w ciągu 14 dni od dnia przetargu w przypadku niedotrzymania tego terminu drzewo zostanie powtórnie przeznaczone do sprzedaży,
• prace należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP w sposób nie powodujący uszkodzenia cudzego mienia,
• odpowiedzialny za prace jest nabywca drzewa.

    • Nr przetargu 1

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian