UZYSKIWANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UZYSKIWANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

  • Wydział Sekretarz Urzędu Gminy Wielgie
  • Termin załatwienia Do 30 dni lub do 60 dni.
  • Osoba kontaktowa Krzysztof Kalka
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie pok. 18 w dniach: pon – pt
  • Telefon kontaktowy 542897102 w. 31
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie pok. 16 w dniach: pon – pt
  • Wymagane dokumenty Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego dołącza się:
   1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
   2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
   a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
   b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
   c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
   3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
   4) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji należy składać w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Wielgie.
  • Uwagi

   1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinien być złożony w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

   2. Terminy wydawania decyzji zależą od daty złożenia wniosku przez nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:
   – nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca danego roku, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia wydaje się do dnia 31 sierpnia tego roku,
   – nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia wydaje się do dnia 31 grudnia tego roku. 

   3. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy Wielgie

  • Podstawa prawna

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2215 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2200); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz U. z 2021r. poz.735 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian