Wpisanie do rejestru wyborców

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, złóż osobiście w Urzędzie Gminy.

3.Decyzję możesz odebrać osobiście lub zostanie ona wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku

  • Wydział Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.
  • Termin załatwienia 3 dni od daty złożenia wniosku.
  • Osoba kontaktowa Milena Samorek
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie Parter, pokój nr 6 w godzinach od 730 do 1530, tel. 054 289 73 80 wew. 42.
  • Telefon kontaktowy 542897380 w. 42
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Parter, pokój nr 6
   w godzinach od 730 do 1530, tel. 054 289 73 80 wew. 42.
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
   2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
   3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
   4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Na decyzję w sprawie wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę za pośrednictwem Wójta do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.).

   2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 21, poz. 112  ze. zm.) 

   3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian