Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Wydział Planowanie przestrzenne
  • Termin załatwienia 1) nie później niż w ciągu miesiąca, 2) sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia wniosku.
  • Osoba kontaktowa Sławomir Sadowski
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie
   pok. nr 4
   w dniach: pon – pt,
   godz. 7:30 - 15:30
  • Telefon kontaktowy 54 289 73 80 wew. 49
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie
   pok. nr 4
   w dniach: pon – pt,
   godz. 7:30 - 15:30
  • Wymagane dokumenty 1)wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium [...] lub miejscowego planu [...]
   2)dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
  • Opłaty 1) za wydanie wypisu: a) do 5 stron - 30 zł, b) powyżej 5 stron - 50 zł; 2) za wydanie wyrysu: - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż - 200 zł). Maksymalny koszt wypisu i wyrysu – 250 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zmianami). Ponieważ w dniu złożenia wniosku nie jest możliwe ustalenie ilości stron, które wypis i wyrys będzie zawierać, a tym samym wysokości należnej opłaty skarbowej, z góry pobierana jest opłata w podstawowej wysokości 70 zł. Przed wydaniem wypisu i wyrysu, w zależności od jego objętości, może zaistnieć konieczność dokonania dopłaty. Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu. (UWAGA! Opłaty skarbowej nie dokonuje się, gdy zaświadczenie dotyczy sprawy budownictwa mieszkaniowego lub nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia)
  • Tryb odwoławczy Brak. Zgodnie z art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo do otrzymania wypisu i wyrysuj ze studium[...] lub miejscowego planu [...].
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293).
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
   3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian