Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych

1. W Urzędzie Gminy Wielgie, pokój nr. 6 złóż wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych. Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zawierać:

a. dane osoby składającej wniosek,

b. informacje o rodzaju zaświadczenia i rodzaj żądanych danych.

2.Do wniosku dołącz:

a. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,

b. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w oryginale, do wglądu – w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu),

c. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

3.Odbierz zaświadczenie.

  • Wydział Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.
  • Termin załatwienia Do 7 dni.
  • Osoba kontaktowa Milena Samorek
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Parter, pokój nr 6
   w godzinach od 7:30 do 15:30.
  • Telefon kontaktowy 542897380 w. 42
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Parter, pokój nr 6
   w godzinach od 73:0 do 15:30.
  • Wymagane dokumenty 1.Dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument tożsamości. 2.Wniosek o wydanie zaświadczenia.
   3.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
   4.Tytuł prawny do lokalu – w oryginale, do wglądu (w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób osobach zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu).
  • Opłaty 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika). Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
  • Tryb odwoławczy Do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.
  • Uwagi

   1. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

   2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   3. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych (patrz: karta informacyjna „Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL” lub „Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.”).

   Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

   2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).

   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).

   4. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian