Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wielgie

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wielgie

  • Wydział Inspektor ds. gospodarki odpadami
  • Termin załatwienia 30 dni
  • Osoba kontaktowa Maja Cybulska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Inspektor ds. gospodarki odpadami – pok. nr 1
   w godzinach od 7:30 do 15:30,
  • Telefon kontaktowy 542897380 w. 56,
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Inspektor ds. gospodarki odpadami – pok. nr 1
   w godzinach od 7:30 do 15:30,
  • Wymagane dokumenty 1.Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wielgie
   2.Kserokopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną
   3.Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
   4.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Opłaty 1. 107 zł – opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia 2. Przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenie zakresu działalności – 50% stawki określonej od zezwolenia 3. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wpis lub kopia 4. 5 zł- opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wpisu lub kopii Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. 5. Zwolnione z opłaty skarbowej są: a. jednostki budżetowe, b. jednostki samorządu terytorialnego, c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, d.  osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
  • Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r, poz. 1827 ze zm.).

   3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

   4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

   5. Uchwała Nr XXXI/190/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wielgie

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian