Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

  • Wydział Planowanie przestrzenne
  • Termin załatwienia Około miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia organowi właściwemu w sprawie kompletnego wniosku wraz z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
  • Osoba kontaktowa Sławomir Sadowski
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie
   pok. nr 4
   w dniach: pon – pt, godz. 7:30 - 15:30
  • Telefon kontaktowy 54 289 73 80 wew. 49
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie
   pok. nr 4
   w dniach: pon – pt, godz. 7:30 - 15:30
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami:
   1) Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
   2) Dowód dokonania należnych opłat skarbowych.
   3) Mapy ewidencyjna terenu inwestycji w skali 1:5000;
   4) Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 lub, w przypadku jej braku, kopia mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z zaznaczeniem terenu inwestycji, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać). W przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się mapę w skali 1:2000
   5)Charakterystykę inwestycji, obejmującą:
   a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
   b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
   c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
   W przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
   a) docelową rzędną składowiska odpadów,
   b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
   c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
   d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.
   6) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (jeżeli jest wymagana)
  • Opłaty 107 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 17 zł - opłata za pełnomocnictwo. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać najpóźniej w dniu składaniu wniosku o wydanie decyzji przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Gminy Wielgie
  • Tryb odwoławczy Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2, 87 – 800 Włocławek za pośrednictwem Wójta Gminy Wielgie w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy. Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
  • Uwagi

   1. Odpowiednie załączniki do wniosku można uzyskać:

   Ad. 3) i 4) – Starostwo Powiatowe w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 b, 87 -600 lipno

  • Podstawa prawna

    

   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
   • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
   • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
   • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia
    rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
   • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
   • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
   • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy.
   • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
   • Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
   • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
   • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
   • Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
   • Ustawa z dnia 14. 03. 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
   • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania tereny w przypadku braku planu miejscowego.

    

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian