Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Osobami uprawnionymi do otrzymania odpisów są osoby, których ten odpis dotyczy, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, mąż, żona, syn, córka, wnuki, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik wraz z pełnomocnictwem, oraz osoba, która udokumentuje interes prawny – art. 45 prawa o aktach stanu cywilnego. Prosimy o podawanie na wniosku numeru PESEL osoby, której akt dotyczy – ułatwi to i przyspieszy wydanie odpisu.

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia 1. Na wniosek składany osobiście : - jeśli dotyczy aktu przechowywanego w tutejszym USC - 7 dni roboczych; - jeśli dotyczy aktu z innego USC - do 10 dni roboczych. 2. Na wniosek listowny - do miesiąca.
  • Osoba kontaktowa Maria Drużyńska
  • Miejsce załatwienia Urząd Wielgie
   Urząd Stanu Cywilnego,
   ul. Starowiejska 8
   pokój 7
  • Telefon kontaktowy 54 289 73 80 wew. 43
  • Miejsce odbioru Urząd Wielgie
   Urząd Stanu Cywilnego,
   ul. Starowiejska 8
   pokój 7
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego.
   2. Dowód osobisty osoby pobierającej odpis aktu stanu cywilnego.
   3. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
  • Opłaty 1.Odpis skrócony lub wielojęzyczny – 22,00 zł; 2. Odpis zupełny – 33,00; 3. Pełnomocnictwo – 17,00 zł; 4. Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24,00 zł; 5. Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku – 24,00 zł; 6. Potwierdzenie zgodności kserokopii – 5,00 zł 7. Zwolnienia z opłaty skarbowej reguluje art. 2 ustawy o opłacie skarbowej . Dokonanie opłaty skarbowej: 1. W kasie Urzędu Gminy, 2. Przelewem na konto: 60 9550 0003 2005 0030 0054 0001
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi

   Akta stanu cywilnego są przechowywane w Urzędzie Stanu Cywilnego dla urodzeń 100 lat, dla małżeństw i zgonów – 80 lat.
   W sprawie uzyskania danych ze starszych ksiąg należy zwrócić się do: Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku, ul. Ks. Skorupki 4.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (DZ.U.2014.1741 ze zm.).

   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz.1628 ze zm.).

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian