Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

  • Wydział Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  • Termin załatwienia do 1 miesiąca, do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Orłowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 8
   w godzinach od 7:30 do 15:30
  • Telefon kontaktowy 542897380 w. 44
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 8
   w godzinach od 7:30 do 15:30
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wraz z załącznikami
   Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
   Załączniki do wniosku:
   · Tytuł prawny władania nieruchomością ( stosowny dokument lub umowa )
   · Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych
   · Zaświadczenie o niekaralności
   · Zezwolenie dla przewoźnika zwierząt
   · Wpis do właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z PKD
  • Opłaty Opłatę skarbową w kwocie 616,00 zł należy dokonać przelewem na rachunek bankowy urzędu: 60 9550 0003 2005 0030 0054 0001 lub bezpośrednio w kasie.
  • Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
  • Uwagi
   • Zezwolenie na prowadzenie w/w działalności wydaje się na czas oznaczony, nie dłużej niż na 10 lat.

   • Przedsiębiorca zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

   2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm. ).

   3. Uchwała Nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

   4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm. )

   5. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych ( tj. Dz. U. z 2014, poz. 1539 ze zm. )

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian