Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

  • Wydział Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  • Termin załatwienia do 1 miesiąca, do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Orłowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 8
   w godzinach od 7:30 do 15:30
  • Telefon kontaktowy 542897380 w. 44
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 8
   w godzinach od 7:30 do 15:30
  • Wymagane dokumenty 1. wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku dołączonym do karty informacyjnej,
   2. wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku dołączonym do karty informacyjnej,
   3. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
  • Opłaty 1. Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na: 616 zł - wykonywanie działalności gospodarczej, 82 zł - pozostałe. 2. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia, jeżeli: dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od zezwolenia dla każdego rodzaju działalności, treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od zezwolenia. Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Zwolnione z opłaty skarbowej są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
  • Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

   2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz.856 ze zm.).

   3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r., Nr 77, poz. 687 ze zm.).

   4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze. zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian