Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej.

1. W Urzędzie Gminy Wielgie, właściwym ze względu na adres /nieruchomość, z której ma nastąpić wymeldowanie, złóż wniosek o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zawierać:

a. dane osoby podlegającej wymeldowaniu,

b. dane osoby składającej podanie (ewentualnie pełnomocnika),

c. wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osoby wymeldowywanej.

2. Pamiętaj o dokumencie potwierdzającym tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale).

3. Do wniosku dołącz:

a. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

b. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) 4.Wniosek wszczyna postępowanie, po jego zakończeniu decyzję możesz odebrać osobiście lub może być ona wysłana pod wskazany adres.

  • Wydział Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.
  • Termin załatwienia 1. Do 1 miesiąca. 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.
  • Osoba kontaktowa Milena Samorek
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Parter, pokój nr 6
   w godzinach od 7:30 do 15:30
  • Telefon kontaktowy 542897380 w. 42
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Parter, pokój nr 6
   w godzinach od 7:30 do 15:30
  • Wymagane dokumenty 1.Pisemny wniosek.
   2.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
   3.Tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale).
   4.Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
  • Opłaty 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji. 17zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika). Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony.
  • Tryb odwoławczy Do Wojewody, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
  • Uwagi

   1. Strona może brać udział w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

   2. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ma być wymeldowana, faktycznie nie zamieszkuje w lokalu i dobrowolnie opuściła lokal.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

   2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).

   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian