Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-07-19 15:32:43 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
2 2019-07-19 12:37:28 Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie INFORMACJA   W dniu 19.07.2019 r. do Urzędu Gminy Wielgie wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mustang Wielgie” z siedzibą w Wielgiem ul. Szkolna 5 pn. Obóz sportowo – przygotowawczy do… Szczegóły
3 2019-07-19 11:58:36 Ogłoszenie o zamówieniu: Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem Ogłoszenie nr 576247-N-2019 z dnia 2019-07-19 r. Gmina Wielgie: Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu… Szczegóły
4 2019-07-19 11:52:03 Ogłoszenie o zamówieniu: Lipnowska Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Przetarg nieograniczony, postępowanie prowadzone pn.Lipnowska Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Informacje o przetargu: Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE-OJ/S 2019/S 138-339341 Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych… Szczegóły
5 2019-07-19 09:07:45 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
6 2019-07-17 08:43:56 P R O T O K O Ł nr VII z nadzwyczajnej sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 14 czerwca 2019 roku Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka o godz.10.00 otworzyła sesję Rady Gminy Wielgie i powitał serdecznie przybyłych na obrady Radnych i Sołtysów. Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu… Szczegóły
7 2019-07-17 08:39:40 P R O T O K O Ł z VI sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 10 maja 2019 roku Vice przewodniczący Rady Gminy Franciszek Jankowski o godz.10.00 otworzył sesję Rady Gminy Wielgie i powitała serdecznie przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości. Vice przewodniczący oświadczył, że zgodnie z… Szczegóły
8 2019-07-12 08:14:36 Sesja Nr VII Rady Gminy Wielgie Szczegóły
9 2019-07-09 13:00:14 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Teodorowo, na działkach nr nr: 119, 124/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     Działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960… Szczegóły
10 2019-07-09 10:34:39 Petycja na mocy Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - taryfy telefoniczne część II - Zmieniajmy Gminy na Lepsze Szczegóły
11 2019-07-08 15:24:11 Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 66 w Wielgiem - Wybory do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Komisji Okręgowej Nr 66 w WIELGIEM Na podstawie § 14 pkt 3uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r., oraz uchwały nr 1/2019 Komisji Okręgowej… Szczegóły
12 2019-07-08 13:07:54 Zgłoszenie szkody Łowieckiej w kole "SZARAK" Chełmica Szczegóły
13 2019-07-08 11:45:04 Plan polowań Koła Łowieckiego Nr 59 "SZARAK" w Chełmicy Szczegóły w załączniku poniżej Szczegóły
14 2019-07-08 11:21:31 WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - KODY NA FAKTURACH UWAGA ROLNICY!!! PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W II TERMINIE PRZYJMOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE FAKTURY Z PONIŻEJ PODANYMI KODAMI OLEJU NAPĘDOWEGO LUB FAKTURY BEZ KODU: CN 27101943 CN 27101944… Szczegóły
15 2019-07-03 12:00:05 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy. Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 09 lipca 2019 roku o godz.10.00 w sali Urzędu Gminy odbędą się posiedzenie stałych komisji Rady Gminy . Tematem posiedzeń będzie: Komisja zdrowia,… Szczegóły
16 2019-07-03 11:51:44 Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lipca 2019 roku o godz.10.00 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji.… Szczegóły
17 2019-06-27 08:50:10 Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Osobami uprawnionymi do otrzymania odpisów są osoby, których ten odpis dotyczy, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, mąż, żona, syn, córka, wnuki, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik wraz z pełnomocnictwem, oraz osoba, która udokumentuje… Szczegóły
18 2019-06-26 14:25:54 Oświadczenie majątkowe - Sebastian Pikus Szczegóły
19 2019-06-26 12:31:53 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa ZGŁOSZENIE DOTYCZY ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW, KTÓRE ROSNĄ NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH I SĄ USUWANE NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwaga! Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na… Szczegóły
20 2019-06-26 12:03:24 Zgłoszenie urodzenia dziecka/sporządzenie aktu urodzenia Zgłoszenia urodzenia dokonują: – rodzice – matka, która ukończyła 16 lat – przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny matki – pełnomocnik Zgłoszenia urodzenia należy dokonać przed upływem 21 dni od dnia… Szczegóły
21 2019-06-26 11:58:23 Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości; właściciela urządzeń, o których mowa w art.… Szczegóły
22 2019-06-26 11:30:12 Sporządzenie aktu zgonu Akt zgonu sporządza Urząd Stanu Cywilnego, na terenie, którego nastąpił zgon (niezależnie od miejsca zameldowania). Szczegóły
« 1 2 3 4 31 32 33 »