Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.

  • Wydział Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.
  • Termin załatwienia 1. Do 1 miesiąca. 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.
  • Osoba kontaktowa Milena Samorek
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Parter, pokój nr 6
   w godzinach od 7:30 do 15:30, tel. 054 289 73 80 wew. 42.
  • Telefon kontaktowy 542897380 w. 42
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Parter, pokój nr 6
   w godzinach od 7:30 do 15:30, tel. 054 289 73 80 wew. 42.
  • Wymagane dokumenty 1. Pisemny wniosek z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł tego obowiązku dokonać, w trybie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).
   2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
   3. Wypełniony formularz (druk) meldunkowy,
   4. Tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić (do wglądu), którego kserokopię należy dołączyć do podania.
   5. Dowód osobisty lub ważny paszport.
  • Opłaty 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
  • Tryb odwoławczy Do Wojewody, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
  • Uwagi

   1. Formalności załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem.
   2. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ubiega się o zameldowanie zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
   2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).
   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian