Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lipca 2019 roku o godz.10.00 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji.

Stwierdzenie quorum.

Przyjęcie protokołu z obrad VI i VII sesji.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy komisji.

Informacja na temat upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

i sportu na terenie gminy.

Podjęcie uchwał w sprawach :

a/ o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2019,
b/ zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2035,
c/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski,
d/ trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wielgiem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
e/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Teodorowo,
f/określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków.

g/ ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielgie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Wolne wnioski i informacje.

Zakończenie obrad VIII sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Sztypka

Informacje

Rejestr zmian