Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie”

Działając na podstawie art. 10 §1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) w związku
z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek P4 Sp. z o. o. ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa z dnia 12.04.2019 r. dla inwestycji polegającej na:

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie”.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie przy ul. Starowiejskiej 8, 87 – 603 Wielgie, pok. nr 4, od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1530 w terminie czternastu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje

Rejestr zmian