Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy

MIESZKAŃCY GMINY WIELGIE

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 24 stycznia 2020 roku o godz.10.00 odbędzie się XII sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:Otwarcie sesji.

1. Stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy komisji.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w gminie Wielgie za 2019 r.
6. Koordynacja – sprawozdanie z Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Wielgie na lata 2014-2020 za rok 2019.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Wielgie za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
a/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2020 rok,

b/ zamiaru likwidacji Publicznego Punktu Przedszkolnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem

c/ planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielgie oraz maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020r,

d/ zmiany Uchwały nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielgie na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023,

e/ przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym zmiany części jego granic, obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki, Piaseczno,Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część A.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie obrad XII sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Sztypka

Informacje

Rejestr zmian