Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Wielgie, dnia 29.12.2017 r.
GSR.6220.4.8.2017.AO

ZAWIADOMIENIE –OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji środowiskowej

Wójt Gminy Wielgie, działając na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 29.12.2017 r., na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, w imieniu, którego wystąpił Pełnomocnik Pan Krystian Fryszkowski wydana została decyzja ( znak: GSR.6220.4.7.2017.AO ) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do km 22+300”.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ) zawiadomienie stron o wydanej decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Wielgie przy ulicy Starowiejskiej 8, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu, tel. 54 289 73 80 wew. 44 lub 27, w terminie 14 dni od dokonania niniejszego ogłoszenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielgie http://bip.wielgie.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Kłokock, Tomaszewo, Lipno Wieś II, Wielgie, Bętlewo, Płonczyn, Główczyn i Wierznica oraz siedzibie Urzędu Gminy Wielgie, Urzędu Miasta Lipno, Urzędu Gminy Lipno oraz Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
sołectwa Wierznica, dn.29.12.2017
Zdjęto dn………………………..

  • Nr karty/rok 4/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  • Temat dokumentu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do km 22+300"
  • Nazwa dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do km 22+300"
  • Obszar, którego dokument dotyczy województwo kujawsko-pomorskie, powiat lipnowski, miasto lipno, gmina lipno, gmina Wielgie, miasto i gmina Dobrzyń nad Wisłą
  • Znak sprawy GSR.6220.4.7.2017.AO
  • Dokument wytworzył Agnieszka Orłowska-Olewińska
  • Data dokumentu 29.12.2017
  • Dokument zatwierdził Wójt Gminy Wielgie
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.12.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Wielgie, pokój nr 8
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 4/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.01.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian