Zgłoszenie urodzenia dziecka/sporządzenie aktu urodzenia

 1. Zgłoszenia urodzenia dokonują:
  – rodzice
  – matka, która ukończyła 16 lat
  – przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny matki
  – pełnomocnik
 2. Zgłoszenia urodzenia należy dokonać przed upływem 21 dni od dnia wystawienia karty, w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe w terminie do 3 dni.
  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Akt urodzenia sporządzany jest na miejscu
  • Osoba kontaktowa Maria Drużyńska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie
   Urząd Stanu Cywilnego,
   Starowiejska 8,
   pokój 7
  • Telefon kontaktowy 54 289 73 80 wew. 43
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie
   Urząd Stanu Cywilnego,
   Starowiejska 8,
   pokój 7
  • Wymagane dokumenty 1. Karta urodzenia – wydana przez lekarza, położną, zakład opieki zdrowotnej – oryginał.
   2. Dowody osobiste rodziców – do wglądu.
   3. W przypadku, gdy matka jest niepełnoletnia, zgłoszenia może dokonać przedstawiciel ustawowy, którym może być jedno z rodziców matki dziecka.
   4. W przypadku dzieci pozamałżeńskich, dziecko może zostać uznane przez ojca dziecka przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, gdy matka dziecka jest stanu wolnego, tzn.:
   a. panna,
   b. rozwiedziona (jeżeli od chwili uprawomocnienia wyroku rozwodowego upłynęło ponad 300 dni),
   c. wdowa (jeżeli od zgonu współmałżonka upłynęło ponad 300 dni).

   W tych przypadkach konieczna jest obecność obojga rodziców.
  • Opłaty Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest 1 skrócony odpis zwolniony z opłaty skarbowej
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi
   1. Przy sporządzeniu aktu urodzenia następuje nadanie dziecku numeru PESEL (dla dzieci urodzonych na terenie Polski)
  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741 ze zm.).
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628 ze zm.).
   3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.2082).
   4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2015.388).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian