Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz: „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ”.

2. Pamiętaj o:
a. dowodzie osobistym lub paszporcie,
b. pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać czynności wymeldowania przez pełnomocnika.

3. Udaj się do Urzędu Gminy i dokonaj wymeldowania.

  • Wydział Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.
  • Termin załatwienia Niezwłocznie
  • Osoba kontaktowa Milena Samorek
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Parter, pokój nr 6
   w godzinach od 7:30 do 15:30
  • Telefon kontaktowy 542897380 w. 42
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Parter, pokój nr 6
   w godzinach od 7:30 do 15:30
  • Wymagane dokumenty 1.Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ”
   2. Dowód osobisty lub ważny paszport
   3.W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo: 
   - pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
   - dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.
  • Opłaty 1.Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych. 2.Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.
  • Tryb odwoławczy Brak, czynność materialno-techniczna.
  • Uwagi

   1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest wymeldować się.

   2. Osoba może się wymeldować z miejsca pobytu stałego/czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

   3. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego potwierdzenia odbioru. http://epuap.gov.pl/wps/portal.

   4. Wymeldowania z pobytu stałego/czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego  się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

   5. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun  prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

   6. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

   7. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

   8. Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się (patrz karta informacyjna „Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej”).

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

   2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016r., poz. 722 tj.)

   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783)

   4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1852)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian