Typ Data Tytuł
Artykuł 19.01.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2021 roku Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.12.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielgie w okresie od 01.07. 2021 r. do 30.06.2025r Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.12.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.12.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup oleju opałowego lekkiego (L1) Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.10.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.09.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa ogrodu integracyjnego i OSA w Wielgiem oraz placu zabaw i OSA w Czarnem Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.09.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wielgie Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.09.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem uczestniczącej w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Pro-gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie .” Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.08.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: „Zakup i dostawa 35 komputerów przenośnych typu notebook” w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I – Powszechny dostęp do szybkiego internetu „Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna szkoła + Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.07.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Lipnowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.06.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: „Zadanie pn.: Przebudowa drogi nr 170832C Zakrzewo Płonczyn oraz nr 170805C Wielgie Tupadły Zakrzewo Wierznica w związku z realizacją projektu pn. Modernizacja polegająca na remoncie drogi nr 170832C Zakrzewo Płonczyn oraz nr 170805C Wielgie – Tupadły-Zakrzewo – Wierznica współfinansowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ” Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.04.2020 Udzielenie Gminie Wielgie kredytu długoterminowego Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.03.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) dla 3 szkół podstawowych Gminy Wielgie uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edu-kacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.03.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2020 roku Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.01.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2020. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Plan postępowań na 2020 rok. Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.12.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) oraz pomocy dydaktycznych dla 3 szkół podstawowych Gminy Wielgie uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie z podziałem na 2 części Szczegóły