AZBEST – DOTACJA NA DEMONTAŻ TRANSPORT I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2021

DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI AZBESTU NA 2021 R.

Informujemy mieszkańców gminy Wielgie o możliwości otrzymania dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych bądź gospodarczych w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021 – 2023 WFOŚiGW w Toruniu. Dofinansowanie w 2021 r. będzie wynosiło 100% kosztów kwalifikowanych.
Gmina zastrzega sobie możliwości zmiany wysokości dofinansowania, jeśli wystąpią zmiany finansowania ze strony WFOŚiGW w Toruniu. W sytuacji zmniejszenia dofinansowania przez WFOŚiGW w Toruniu różnice zostanie pokryta przez wnioskodawców.
Z uwagi na określoną kwotę dofinansowania przez WFOŚiGW w Toruniu dla gminy Wielgie na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”, w sytuacji jej przekroczenia decydować będzie data wpływu wniosku do tutejszego urzędu.
Prosimy wszystkich zainteresowanych o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy w Wielgiem pokój nr 8 ( p. Agnieszka Orłowska-Olewińska, tel. 0-54 289-73-80 wew. 44 ) w terminie od 11.05.2021 r. do 21.05.2021 r.
Osoby, które zostaną objęte przedmiotową dotacją zobowiązane są do zaniechania działań związanych z demontażem do chwili wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu bądź zapytania ofertowego. Prace objęte dotacją mogą być wykonane wyłącznie przez wykonawcę wyłonionego w przetargu bądź zapytaniu ofertowym.

Komplet dokumentów zawiera:
– Wniosek o przyznanie dotacji ( dostępny w tutejszym urzędzie pokój nr 8 lub na stronie internetowej www.wielgie.pl )
– Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (ewentualnie pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę )w Starostwie Powiatowym w Lipnie
– Kserokopia aktu notarialnego
– Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
– „Formularz informacji przedstawiony przez wnioskodawcę” w przypadku osoby ubiegającej się o dotację na budynki inne niż mieszkalne ( tj. obory, stodoły, budynki inwentarskie, budynki usługowe itp. ) – ( druk dostępny w tutejszym urzędzie pokój nr 8 lub na stronie internetowej www.wielgie.pl )

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian