Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 23.07.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki” Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część B i C Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część A Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym zmiany części jego granic, obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki, Piaseczno, Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część A Szczegóły
Artykuł 21.07.2021 Straty spowodowane silnymi wiatrami w lasach będących własnością osób prywatnych na terenie powiatu lipnowskiego Szczegóły
Artykuł 21.07.2021 Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny – Czyste Powietrze Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowę ul. Ogrodowej w m. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 20.07.2021 Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie – działka nr 413, obręb Zaduszniki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2021 Decyzja środowiskowa „Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie – działka nr 413, obręb Zaduszniki Szczegóły
Artykuł 13.07.2021 Informacja o rozstrzygnięciu zaproszenia na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na terenie Gminy Wielgie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2021 Obwieszczenie o zebraniu dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowie ul.Ogrodowej w m. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 08.07.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.07.2021 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek każdego obywatela Szczegóły
Artykuł 07.07.2021 Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze Szczegóły
Artykuł 07.07.2021 Punkt konsultacyjno-informacyjny – Czyste Powietrze Szczegóły
Artykuł 07.07.2021 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rolne, która stanowi własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 06.07.2021 Informacja o niewyłonieniu wykonawcy w zapytaniu ofertowym dot. prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze w Gminie Wielgie Szczegóły
Artykuł 06.07.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustanego nieograniczonego – Działki – Teodorowo 13/6, 13/7, 13/5. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432. gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.07.2021 Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej umarzającej postępowanie „Budowa biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce nr ew. 6/2 obręb Nasiegniewo, gm. Fabianki Szczegóły