Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 15.10.2021 Obwieszczenie o zebraniu dokumentów w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu na sprzedaż działki gminnej – sprostowanie terminu przetargu opublikowanego w dniu 08.10.2021 – działka 13/6 Teodorowo. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 124/15 w obrębie Czarne, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Wykaz Nr 2/2021 nieruchomości rolnych należących do Gminy Wielgie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu na sprzedaż działki gminnej nr 13/6 położonej w Teodorowie. Szczegóły
Artykuł 01.10.2021 OGŁOSZENIE podjęciu przez Radę Gminy Wielgie Uchwały Nr XXV/224/2021 Rady Gminy Wielgie z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie Szczegóły
Artykuł 30.09.2021 Ogłoszenie o konsultacjach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na „Zabiegi sanitarne i konserwatorskie w zespołach dworsko-parkowych w Zadusznikach i Czarnem, w gminie Wielgie” w 2021 roku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.09.2021 Informacja o zmieniającej uchwale Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. „uchwała antysmogowa” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.09.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432. gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki” Szczegóły
Artykuł 15.09.2021 Zawiadomienie o obradach XXV sesji Rady Gminy. Szczegóły
Artykuł 15.09.2021 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.09.2021 Obwieszczenie o wydłużenie terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 124/15 w obrębie Czarne, gmina Wielgie” Szczegóły
Artykuł 08.09.2021 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Rumunki Tupadelskie, na działkach nr nr: 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 224/9, 224/10, 34/3, 117/3, 224/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.09.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.09.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obory dla bydła mlecznego do łącznej obsady 59 DJP w gospodarstwach rolnych na działce Nr 16/4 i 16/3 w obrębie wsi Bałdowo, gmina Wielgie ” Szczegóły
Artykuł 03.09.2021 Ogłoszenie o wynikach ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 02.09.2021 Wykaz Nr 2 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2021 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce nr ew. 6/2, obręb ew. Nasiegniewo, gmina Fabianki, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2021 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432, gm. Wielgie” Szczegóły