„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie w 2019 roku”

DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI AZBESTU NA 2019 R.

Informujemy mieszkańców gminy Wielgie o możliwości otrzymania dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych bądź gospodarczych. Dofinansowanie w 2019 r. będzie wynosiło 50% kosztów kwalifikowanych.
Pozostałe 50% kosztów kwalifikowanych stanowić będzie udział właściciela nieruchomości. Ustaloną kwotę, stanowiącą 50% realizacji zadania pn. „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie w 2019 roku”, należało będzie uregulować po realizacji zadania wykonawcy na podstawie wystawionej faktury.
Prosimy wszystkich zainteresowanych o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy w Wielgiem pokój nr 8 ( p. Agnieszka Orłowska-Olewińska, tel. 0-54 289-73-80 wew. 44 ) w terminie do 22.03.2019 r.
Osoby, które zostaną objęte przedmiotową dotacją zobowiązane są do zaniechania działań związanych z demontażem do chwili wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu bądź zapytania ofertowego. Prace objęte dotacją mogą być wykonane wyłącznie przez wykonawcę wyłonionego w przetargu bądź zapytaniu ofertowym.

Komplet dokumentów zawiera:
– Wniosek o przyznanie dotacji ( dostępny w tutejszym urzędzie pokój nr 8 lub na stronie internetowej www.wielgie.pl )
– Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (ewentualnie pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę )w Starostwie Powiatowym w Lipnie
– Kserokopia aktu notarialnego
– Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
– „Formularz informacji przedstawiony przez wnioskodawcę” w przypadku osoby ubiegającej się o dotację na budynki inne niż mieszkalne ( tj. obory, stodoły, budynki inwentarskie, budynki usługowe itp. ) ( druk dostępny w tutejszym urzędzie pokój nr 8 lub na stronie internetowej www.wielgie.pl )

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian