EKOPIECE 2018

EKOPIECE 2018
Gmina Wielgie w 2018 r. uzyskała dotację ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Wielgie” w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018 w kwocie 18.000,00 zł.
Dotacja ze środków Gminy Wielgie opiewała na kwotę 18.000,00 zł
Łączna wysokość dofinansowania ( dotacji ) dla Beneficjenta wyniosła 4.000,00 zł do wymiany jednego źródła ciepła, tj. 2.000,00 zł z WFOŚiGW i 2.000,00 zł z Gmina Wielgie.
Objętych dotacją zostało dziewięciu właścicieli nieruchomości budynków mieszkalnych.

Realizując zadanie osiągnięto efekt ekologiczny polegający na redukcji emisji następujących zanieczyszczeń do atmosfery:
1) dwutlenku siarki SO2 – 0,80 Mg/rok
2) tlenków azotu NOx – 0,07 Mg/rok
3) dwutlenku węgla CO2 – 39,81 Mg/rok
4) pyłów – 0,43 Mg/rok.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 65.990,92 zł.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian