P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 18 grudnia 2020 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Mariusz Przybyszewski - Przewodniczący komisji , 2. Krystyna Walkowicz - członek komisji, 3. Marianna Zaborowska - - „ -. 4. Marcin Pilarski - - „ -. oraz Wójt, Skarbnik Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy,Przewodnicząca komisji rewizyjnej i przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji. Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji. 1. Omówienie projektów uchwał na XIX sesję Rady Gminy. 2. Sprawy różne. Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia. Ad. 1 Radni omówili projekty uchwał na XIX sesję Rady Gminy w sprawach: - o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2020 rok, - zmiany Uchwały Nr XI/95/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2020–2045, - zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Rumunki Tupadelskie, - planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2021 rok, -wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie, - ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia na obrady XIX sesji Rady Gminy. Ad. 2 W sprawach różnych omawiane były sprawy : 1. Oświetlenia ulicznego . 2. Niszczenia dróg przez przejazd samochodów z dużymi ładunkami na remont drogi Lipno-Płock. 3. Modernizacji drogi Wielgie-Bętlewo. 4. Pomocy dla osób potrzebujących w okresie pandemii. 5. Instalacji paczkomatu w Wielgiem. 6. Przetargu na dostawę kruszywa do naprawy dróg. Na tym zakończono posiedzenie komisji. Przewodniczący komisji : Mariusz Przybyszewski Protokołowała :Grażyna Wyszyńska    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>