P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 19 marca 2019 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Mariusz Przybyszewski - Przewodniczący komisji , 2. Marcin Pilarski - członek komisji, 3. Krystyna Walkowicz - - „ -. 4. Marianna Zaborowska - - „ -. oraz Z-ca Wójta i Przewodnicząca Rady Gminy . Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji. Przedstawił następujący porządek posiedzenia : 1. Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych budowy i naprawy dróg, przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowych oraz dalszy ich rozwój. 2. Omówienie projektów uchwał na V sesję Rady Gminy. 2. Sprawy różne. Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia. Ad. 1 Członkowie komisji omawiali zaplanowane zadania inwestycyjne w zakresie budowy i naprawy dróg, przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowych oraz dalszy ich rozwój. Szczegółowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad.2 Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na najbliższą sesję w sprawach: - ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Wielgie a nie będących drogami publicznymi, - przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgie”. - przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wielgie na lata 2019-2022. - wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Bałdowo. Omówione projekty uchwał na V sesję Rady Gminy komisja zaopiniowała pozytywnie. Ad. 2 W sprawach różnych rozważano sprawę złego utrzymania zwierząt w gospodarstwie rolnym. Komisja dokonała wizji i nie stwierdziła nieprawidłowości . Na tym zakończono posiedzenie komisji. Przewodniczący komisji Mariusz Przybyszewski Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>