Obwieszczeni o wydaniu decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej składającej się z 2 instalacji o mocy do 1MW” – Rumunki Tupadelskie

Wielgie, dnia 22.10.2018 r.
GSR.6220.2.10.2018.AO

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wielgie, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 18.10.2018 r., na wniosek pełnomocnika Pana Zbigniewa Celjan reprezentującygo GROTEX Sp.zo.o., ul. Henryka Sienkiewicza 46, 25-507 Kielce, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: . „Budowa farmy fotowoltaicznej składającej się z 2 instalacji o mocy do 1MW” na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 149, zlokalizowanym w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Wielgie przy ulicy Starowiejskiej 8, pokój 8 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielgie http://bip.ugwielgie.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielgie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Rumunki Tupadelskie.

  • Nr karty/rok II/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  • Temat dokumentu Budowa farmy fotowltaicznej składającej się z 2 instalacji o mocy do 1 MW na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 149 w Rumunkach Tupadelskich, gm. Wielgie
  • Nazwa dokumentu Decyzja środowiskowa na - Budowa farmy fotowltaicznej składającej się z 2 instalacji o mocy do 1 MW na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 149 w Rumunkach Tupadelskich, gm. Wielgie
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja środowiskowa na - Budowa farmy fotowltaicznej składającej się z 2 instalacji o mocy do 1 MW na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 149 w Rumunkach Tupadelskich, gm. Wielgie
  • Obszar, którego dokument dotyczy sołectwo Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie, powiat Lipnowski, województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy GSR.6220.2.9.2018.AO
  • Dokument wytworzył Agnieszka Orłowska-Olewińska
  • Data dokumentu 18.10.2018
  • Dokument zatwierdził z-ca wójta gminy Wielgie
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.10.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Wielgie, pokój nr 8
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu bip.ugwielgie.pl
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie II/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.10.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji BRAK
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian