OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO „Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Rumunki Tupadelskie, na działkach nr nr: 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 224/9, 224/10, 34/3, 117/3, 224/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie”

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), w  związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami), Wójt Gminy Wielgie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, z dnia 18.05.2021 r. (uzupełniony w dniu 26.05.2021 r.), dla inwestycji polegającej na:

„Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Rumunki Tupadelskie, na działkach nr nr: 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 224/9, 224/10, 34/3, 117/3, 224/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie”

Na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie przy ul. Starowiejskiej 8, 87 – 603 Wielgie, pok. nr 4, od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1530 w terminie czternastu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w celu złożenia ewentualnych uwag, wniosków lub zastrzeżeń.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielgie ww.bip.wielgi.pl, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie, a także poprzez zobowiązanie sołtysa sołectwa Rumunki Tupadelskie do podania do publicznej informacji o dokonanej czynności w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na sołeckich tablicach ogłoszeń.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie w dniu 27.05.2021 r.

Zamieszczono obwieszczenie w BIP Urzędu Gminy Wielgie.

W dniu 27.05.2021 r. zobowiązano sołtysa sołectwa Wielgie do podania do publicznej informacji
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na sołeckich tablicach ogłoszeń.

Informacje

Rejestr zmian