OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgie, na działkach nr 231, 232, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie”

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 10 §1 i art. 49 w związku z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami), Wójt Gminy Wielgie zawiadamia strony postępowania, o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie dla inwestycji polegającej na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgie, na działkach nr 231, 232, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie”.

 Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielgie ww.bip.wielgi.pl, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie, a także poprzez zobowiązanie sołtysa sołectwa Wielgie do podania do publicznej informacji o dokonanej czynności w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na sołeckich tablicach ogłoszeń.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie w dniu 21.06.2021 r.

Zamieszczono obwieszczenie w BIP Urzędu Gminy Wielgie.

W dniu 21.06.2021 r. zobowiązano sołtysa sołectwa Wielgie do podania do publicznej informacji o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na sołeckich tablicach ogłoszeń.

Informacje

Rejestr zmian