Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na „Budowę budynku inwentarskiego-tuczarni dla 140DJP w Lipinach

Wielgie, dnia 30.10.2018 r.
GSR.6220.1.13.2018.AO

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wielgie, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 29.10.2018 r., na wniosek Pana Dawida Matera, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku inwentarskiego – tuczarni dla 140 DJP” w Lipinach, gm Wielgie
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Wielgie przy ulicy Starowiejskiej 8, pokój 8 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielgie http://bip.ugwielgie.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielgie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Bętlewo.

  • Nr karty/rok I/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  • Temat dokumentu Decyzja środowiskowa - Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni dla 140 DJP w Lipinach, gm. Wielgie
  • Nazwa dokumentu Decyzja środowiskowa - Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni dla 140 DJP w Lipinach, gm. Wielgie
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja środowiskowa - Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni dla 140 DJP w Lipinach, gm. Wielgie
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejscowość LIPINY, obręb BĘTLEWO, gmina WIELGIE, powiat LIPNOWSKI, województwo KUJAWSKO_POMORSKIE
  • Znak sprawy GSR.6220.1.12.2018.AO
  • Dokument wytworzył Agnieszka Orłowska-Olewińska
  • Data dokumentu 29.10.2018
  • Dokument zatwierdził Wójt Gminy Wielgie
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.10.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Wielgie, pokój nr 8
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu bip.ugwielgie.pl
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie I/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.10.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji BRAK
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian