Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Wielgie

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem

Organ prowadzący szkołę: Gmina Wielgie adres: ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem adres: ul. Szkolna 5, 87-603 Wielgie

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r. poz. 1597 ze zmian.).

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem;

  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

  3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

   • imię (imiona) i nazwisko,

   • datę i miejsce urodzenia,

   • obywatelstwo,

   • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą

  6. w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

   • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub

   • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

   • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

  7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311);

  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2141 ze zm.) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;

  12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

  13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

  14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 478, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),

  15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.

 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem”, w terminie do dnia 01 czerwca 2021 do godz.1500 na adres: Urząd Gminy w Wielgiem ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu ofert do Urzędu Gminy Wielgie.

W przypadku podania nr telefonu proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie i podpisanie załączonego formularza „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”

 1. Nie dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.

 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wielgie.

 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 4. Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w  Urzędzie Gminy w Wielgiem tel. 542897380.

Wójt Gminy Wielgie

Tadeusz Wiewiórski

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administrator danych -administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wielgie z siedzibą w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, której organem wykonawczym jest Wójt Gminy Wielgie

 2. Inspektor ochrony danych – dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Gminie Wielgie: e-mail: iod[at]wielgie[dot]pl

 3. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres pięciu lat.

 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących, o którym mowa w art. 15 RODO

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO

 • usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 RODO
  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa art. 18 ust. 2 ;

 • prawo do przenoszenia danych – o którym mowa w art. 20 RODO dotyczy danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, o którym mowa w art. 21 RODO,
  z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia postępowania konkursowego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania konkursowego.

 2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

……………………………..

Podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody

na przetwarzanie moich danych osobowych – numeru telefonu

przez Gminę Wielgie ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, której organem wykonawczym jest Wójt Gminy Wielgie w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przeze mnie administratora, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl). Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

…………………………..

Podpis wyrażającego zgodę

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:1/2021
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gmina Wielgie
  • Wydział:brak
  • Miejsce pracyZespół Placówek Oświatowych w Wielgiem adres: ul. Szkolna 5, 87-603 Wielgie
  • Stanowiskodyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-05-06
  • Termin składania dokumentów2021-06-01
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem", w terminie do dnia 01 czerwca 2021 do godz.15:00 na adres: Urząd Gminy w Wielgiem ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie. W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu ofert do Urzędu Gminy Wielgie. W przypadku podania nr telefonu proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie i podpisanie załączonego formularza „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”. Nie dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8 87-603 Wielgie
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r. poz. 1597 ze zmian.).
   2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
   1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem;
   2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
   3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   ▪ imię (imiona) i nazwisko,
   ▪ datę i miejsce urodzenia,
   ▪ obywatelstwo,
   ▪ miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
   4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
   5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą
   6) w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
   ▪ dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub
   ▪ dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
   ▪ dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
   7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
   8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
   9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311);
   11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2141 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;
   12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
   13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
   14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 478, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
   15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowebrak
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZgodnie z ustawą z dnia 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian