Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) oraz uchwały nr XX/108/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie,
gm. Wielgie, pow. lipnowski
wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko

Wyłożenie projektu zmiany planu odbędzie się w terminie od dnia 07.03.2019 r. do dnia 04.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87 – 603 Wielgie, pok. nr 4, oraz na stronie internetowej www.bip.wielgie.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się
w dniu 29.03.2019 r. o godz. 13°° w siedzibie Urzędu Gminy w Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87 – 603 Wielgie, pok. Nr 14.

Zgodnie z art. 18 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wielgie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2019 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), ogłoszenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 roku uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w przepisach przywołanej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.

Ogłoszenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wielgiem w dniu 28.02.2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian