OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – Nr projektu LPN0401B, gm. Wielgie, na działce nr 70/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie”, do dnia 15.03.2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 10 §1 i art. 49 w związku z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami) Wójt Gminy Wielgie zawiadamia, o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy W toczącym się  postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek P4 Sp. z o. o. ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa dla inwestycji polegającej na „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – Nr projektu LPN0401B, gm. Wielgie, na działce nr 70/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie”,  do dnia 15.03.2021 r.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielgie ww.bip.wielgi.pl, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie, a także poprzez zobowiązanie sołtysa sołectwa Nowa Wieś do podania do publicznej informacji o dokonanej czynności w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na sołeckich tablicach ogłoszeń.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie w dniu 26.01.2021 r.

Zamieszczono obwieszczenie w BIP Urzędu Gminy Wielgie.

W dniu 26.01.2021 r. zobowiązano sołtysa sołectwa Nowa Wieś do podania do publicznej informacji o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na sołeckich tablicach ogłoszeń.

Informacje

Rejestr zmian