OPŁATY ZA USŁUGI WODNE

WAŻNA INFORMACJA
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268 ze zmianami) podmioty, które korzystają z usług wodnych (w tym m. in. pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód) są zobowiązane składać oświadczenia, celem ustalenia opłaty zmiennej za usługi wodne.
Dotyczy to również rolników, którzy dokonują poboru wód podziemnych w ilości średniorocznie przekraczającej 5 m3 na dobę.
Z obowiązku składania oświadczeń zwolnieni są rolnicy, którzy w ramach prawa do zwykłego korzystania z wód, służącego zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego:
– pobierają wody podziemne lub wody powierzchniowe w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę,
– wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę.

Wzór oświadczenia można pobrać pod adresem:
https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/zalatw-sprawe/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne
Termin składania oświadczeń – 30 dni po każdym zakończonym kwartale.
Wypełnione i podpisane oświadczenia należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Zarząd Zlewni we Włocławku
Dział Opłat i Opomiarowania
ul. Okrzei 74 a, I p. pok. 209, 210, 228
87-800 Włocławek
Informacje, tel. 54 230-20-41, -43, -44, -40

Zgodnie z art. 476 ust. 1 ustawy Prawo wodne: Kto bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian