P R O T O K O Ł nr 3/3 /2018 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 20 grudnia 2018 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Marcin Pilarski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -.

4. Marianna Zaborowska – – „ -.
oraz Wójt , Skarbnik Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy i członkowie pozostałych stałych komisji Rady Gminy.

 

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

 

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

 

1. Omówienie projektów uchwał na III sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Skarbnik Gminy omówił projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie gminy i WPF na 2018 rok oraz przedstawił autopoprawki do budżetu Gminy i WPF na 2019 rok udzielając jednocześnie wyjaśnień na zapytania Radnych.

W dalszej kolejności Wójt Gminy omówił projekty uchwał na III sesję w sprawach:

– wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wielgie do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024,

Ustalono, aby przedstawicielami byli Radna Katarzyna Piatkowska i Z-ca Wójta Jan Wadoń.

 

– 2 –

 

– ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wielgie,

 

– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski,

 

– uchwalenia Statutu Gminy Wielgie,

 

– przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgie”,

 

– podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

– określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

Przedstawione projekty uchwał na III sesję Rady Gminy komisja zaopiniowała pozytywnie.

 

Ad. 2

W sprawach różnych rozważano następujące zagadnienia:

1. Dowożenia dzieci do szkół, gdzie Radny Mariusz Złakowski pytał, co jest korzystniejsze wynajem, czy tak jak było wcześniej.

Wójt poinformował, ze wynajem jest korzystniejszy.

2. Rozważano również sprawę finansowania szkół, gdyż ponad 2 mln.zł. trzeba dołożyć .

 

– 3 –

3. Chorego mieszkańca Wielgiego, że nie udzielana jest pomoc tej osobie.

Obecny na komisji Kier.GOPS, Wójt jak i Przewodnicząca Rady oświadczyli, że o osobie jest wiadomo i objęta jest pomocą.

4. Zbyt wysokich opłat za podłączenia budynków do wodociągu i ogólnego niezadowolenia z Przedsiębiorstwa obsługującego sieć wodno-kanalizacyjną na terenie gminy. Sprawę dokładnie wyjaśnił zastępca Wójta .

5. Posterunku Policji w Wielgiem odbyło się spotkanie w tej sprawie, w którym uczestniczyło bardzo mało osób.

6. Podwyżki diet dla sołtysów i Radnych – sprawa będzie rozważana w m-cu styczniu 2019 roku.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
Przewodniczący komisji
Mariusz Przybyszewski

Protokołowała:
Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian