P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 23 listopada 2020 roku

W posiedzeniu uczestniczyli :

1. Radosław Ziółkowski – Przewodniczący komisji.

2. Renata Mańska – – „ -,

3. Mariusz Przybyszewski – – „ -,

oraz Wójt, Skarbnik Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy i Przewodnicząca komisji rewizyjnej.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

3. Analiza wykonanych niektórych inwestycji.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:

a/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2020 rok,

b/ zmieniająca Uchwałę Nr XI/95/2019Rady Gminy Wielgie z dnia 27.12.2019r. W

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2020–2045,

c/ obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Wielgie

d/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie

e/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wielgie

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia

na obrady XVIII sesji Rady Gminy.

Ad. 2

Członkowie komisji zapoznali się z wykonanymi inwestycjami na terenie gminy w 2020 roku.

Ad. 3

W sprawach różnych omawiano:

1. Działalność Domu Dziennego Pobytu w Złowodach w okresie pandemii tj. osoby otrzymują całodzienne wyżywienie i jeżeli osoba nie ma opieki ze strony rodziny jest ona sprawowana przez opiekuna.

2. Pan Wójt poinformował, że nad jeziorem zostały do sprzedaży 3 działki i grunt 5 ha, który można przygotować również do sprzedaży na działki w Teodorowie.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji : Radosław Ziółkowski

Protokołowała : Grażyna Wyszyńska

 

Informacje

Rejestr zmian